Ocena ryzyka w pracy wizażysty

Niewiele osób pracujących w branży beauty przed przystąpieniem do wykonywania zawodu zastanawia się nad oceną ryzyka swojej pracy, natomiast przed wprowadzeniem wszelkich dostępnych środków eliminujących lub ograniczających ryzyko należy przeprowadzić ocenę ryzyka narażenia na zranienie, ale także ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym typie stanowiska pracy.

WBREW POZOROM TAKICH ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU PRACY WIZAŻYSTY JEST BARDZO DUŻO.

Taka ocena ryzyka powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem: • klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, które mogą wystąpić w następstwie zakażenia, a także możliwego działania toksycznego lub alergizującego szkodliwych czynników biologicznych,

• stanu zdrowia, w tym obecność chorób przewlekłych, na które się choruje • określenia narażenia, w tym rodzaju, stopnia oraz czasu jego trwania,

• czynności, podczas których może dojść do narażenia,

• rodzajów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi, warunków pracy, sposobu organizacji pracy, poziomu kwalifikacji, wiedzy, umiejętności oraz czynników społecznych i innych związanych ze środowiskiem pracy,

• decyzji, wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. 

Przydatne są – wiedza i instrukcje postępowania.  Więcej opowiadam o tym na swoim kursie Higiena w Pracy Wizażysty.

Julia Brylak